Algemene voorwaarden

ADVIESBUREAU ANNEMARIE LEUVERINK

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Annemarie Leuverink: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Lochem, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK- nummer 63827263.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Annemarie Leuverink een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen Annemarie Leuverink en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee Annemarie Leuverink zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten.
 4. Diensten/dienstverlening: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Annemarie Leuverink te verlenen diensten met betrekking tot motivatie- en competentiemanagement, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, advisering, research en/of het geven van sessies ten behoeve van medewerkers van de opdrachtgever.
 5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Annemarie Leuverink en ieder tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk   aanbod   van   Annemarie   Leuverink   is   vrijblijvend.   Annemarie Leuverink kan een aanbod onverwijld na aanvaarding daarvan nog herroepen.
 2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Annemarie Leuverink dat een kennelijke fout of vergissing bevat. Voorts kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan een aanbod van Annemarie Leuverink dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de  aanvaarding  van  de  opdrachtgever  afwijkt  van  het  aanbod  van Annemarie Leuverink, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Annemarie Leuverink anders aangeeft.

ARTIKEL 4. |  INHOUD VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN

 1. Annemarie Leuverink verleent haar diensten naar beste inzicht en vermogen, doch verbindt zich ter zake uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Annemarie Leuverink kan nimmer garanderen dat voor de opdrachtgever de resultaten worden bereikt die hij met het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen. Het behalen van resultaten voor de opdrachtgever is mede afhankelijk van externe factoren, zoals de inspanningen en bereidwilligheid van zijn medewerkers. Het niet of onvoldoende behalen van de door de opdrachtgever beoogde resultaten, kan, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Annemarie Leuverink, nimmer als een tekortkoming van Annemarie Leuverink worden beschouwd.
 2. Voor  zover daartoe tussen partijen niets uitdrukkelijk is overeengekomen,  voert  Annemarie  Leuverink de overeenkomst uit naar eigen inzicht.
 3. Annemarie Leuverink is, in geval de omstandigheden van het geval daartoe volgens haar aanleiding geven, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventueel door Annemarie Leuverink in te schakelen derden. Zij kunnen jegens de opdrachtgever eveneens een beroep doen op het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 4. Tenzij  het  tegendeel  dwingend  uit  de  aard  of  strekking  van  de verbintenis voortvloeit, zijn alle door Annemarie Leuverink vermelde uitvoerings- en opleveringstermijnen te allen tijde indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Annemarie Leuverink treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Annemarie Leuverink schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling hij een redelijke termijn vermeldt waarbinnen de verbintenis alsnog kan worden nagekomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 5. Overeengekomen  uitvoerings-  en  opleveringstermijnen  vangen  niet eerder aan dan nadat Annemarie Leuverink alle voor de uitvoering c.q. oplevering benodigde gegevens heeft ontvangen.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en/of uitvoering van de overeenkomst nodig is, is de opdrachtgever, al dan niet op verlangen van Annemarie Leuverink, steeds gehouden zo spoedig als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle relevante informatie aan Annemarie Leuverink ter beschikking te stellen, op de door Annemarie Leuverink voorgeschreven wijze. Voorts dient de opdrachtgever Annemarie Leuverink steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren. De opdrachtgever dient Annemarie Leuverink tevens alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 2. Voorts is de opdrachtgever gehouden Annemarie Leuverink zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.
 3. De opdrachtgever staat ervoor in dat alle personen die door de opdrachtgever bij de uitvoering van de diensten worden betrokken, op de overeengekomen tijdstippen en op de overeengekomen wijze of plaats ter beschikking van Annemarie Leuverink staan en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
 4. Indien en voor zover uitvoering van de overeenkomst geschiedt op locatie van de opdrachtgever of een andere door hem aangewezen locatie, staat hij ervoor in dat Annemarie Leuverink tijdig toegang verkrijgt tot die locatie, waaronder de overeengekomen lokalen, en Annemarie Leuverink kosteloos gebruik kan maken van alle daarin aanwezige zaken en voorzieningen, voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs nodig is. De opdrachtgever staat er voorts voor in dat de door de opdrachtgever aangewezen plaats van uitvoering geschikt is voor uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 6. | DUUR EN EINDE VAN OVEREENKOMSTEN

 1. De overeenkomst eindigt door volbrenging van de overeenkomst of de duur waarvoor de overeenkomst uitdrukkelijk is aangegaan, tenzij uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze een onbepaalde looptijd kent.
 2. De overeenkomst die door volbrenging eindigt of voor bepaalde tijd is aangegaan, kan na totstandkoming daarvan niet tussentijds door de opdrachtgever worden geannuleerd. Indien de opdrachtgever desondanks tot tussentijdse annulering van de overeenkomst overgaat, is hij jegens Annemarie Leuverink gehouden tot vergoeding van winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voor Annemarie Leuverink voortvloeiende schade. Indien de omstandigheden van het geval daartoe naar het oordeel van Annemarie Leuverink aanleiding geven, kan Annemarie Leuverink bepalen dat de opdrachtgever als gevolg van een annulering slechts gehouden is tot vergoeding van alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte en nog te maken onkosten, waaronder het honorarium van Annemarie Leuverink naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
 3. Vloeit uit de aard of strekking van de overeenkomst voort dat deze een onbepaalde looptijd heeft, dan eindigt deze door opzegging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

ARTIKEL 7. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Annemarie Leuverink zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In  geval  van  door  de  opdrachtgever  gewenste  toevoegingen  of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor zijn rekening. Annemarie Leuverink zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Annemarie Leuverink gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Annemarie Leuverink op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Annemarie Leuverink de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken.  Annemarie  Leuverink  zal  de  opdrachtgever  tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Annemarie Leuverink een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. Annemarie Leuverink is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, is onder overmacht begrepen de omstandigheid dat Annemarie Leuverink door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden gehinderd wordt (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst en niet in staat blijkt een geschikte vervanger voor te dragen.
 3. Indien  de  overmachtsituatie  de  nakoming  van  de  overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Indien Annemarie Leuverink bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Annemarie Leuverink is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Annemarie Leuverink ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Annemarie Leuverink gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voorts is Annemarie Leuverink gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Annemarie Leuverink op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die Annemarie Leuverink ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Annemarie Leuverink de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | HONORARIUM EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is het honorarium van Annemarie Leuverink exclusief btw.
 2. Reis- en verblijfskosten, alsmede de eventuele kosten van huur van een locatie van een derde waar (gedeeltelijk) uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven, zijn niet bij het honorarium van Annemarie  Leuverink  inbegrepen.  Het  aanbod  van  Annemarie Leuverink vermeldt zo nauwkeurig mogelijk een opgave en het bestaan van deze kosten.
 3. De kosten als bedoeld in het vorige lid worden berekend aan de hand van de daadwerkelijk ter zake door Annemarie Leuverink gemaakte onkosten. Indien deze kosten verder strekken dan redelijk is, zullen partijen ter zake eerst in onderling overleg treden.
 4. Annemarie  Leuverink  is  steeds  gerechtigd  gehele  of  gedeeltelijk vooruitbetaling van het overeengekomen honorarium en de eventueel bijkomende kosten te vorderen. In een voorkomend geval is Annemarie Leuverink gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de vooruitbetaling volledig is voldaan.
 5. Tenzij uitdrukkelijk  anders is  vermeld, dient betaling  te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Annemarie Leuverink voorgeschreven wijze.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 8. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.
 9. Annemarie  Leuverink  is  gerechtigd  de  in  het  kader  van  de overeenkomst   ontvangen   en/of   door   haar   gegenereerde   zaken, vermogensrechten, documenten of databestanden onder zich te houden totdat de opdrachtgever alle aan Annemarie Leuverink toekomende en opeisbare vergoedingen heeft voldaan.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Annemarie Leuverink, is elke aansprakelijkheid voor schade door de opdrachtgever of derden geleden in verband met de uitvoering van de overeenkomst, uitgesloten. De opdrachtgever draagt in elk geval de schade die veroorzaakt is door:
 • een onjuistheid  of  onvolledigheid  in  de  door  hem  verstrekte gegevens;
 • iedere andere tekortkoming in de nakoming van opdrachtgevers verplichtingen die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien;
 • een omstandigheid die anderszins niet aan Annemarie Leuverink kan worden toegerekend.
 1. Onverminderd  het bepaalde  in  dit artikel  en  het  overige  van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van Annemarie Leuverink voor herstelbare tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst  niet  eerder  dan  nadat  de  opdrachtgever  daarover binnen zeven dagen na het redelijkerwijs bekend kunnen worden met de tekortkoming, bij Annemarie Leuverink heeft geklaagd, waarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming wordt vermeld en Annemarie Leuverink in de gelegenheid wordt gesteld de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.
 2. Annemarie Leuverink is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, zoals gederfde    winst,    geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 3. De aansprakelijkheid van Annemarie Leuverink is in elk geval beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Annemarie Leuverink betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Annemarie Leuverink nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Annemarie Leuverink afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd. In afwijking van de vorige zin, wordt in geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, voor vaststelling van de factuurwaarde, uitsluitend de laatste zes maanden van de overeenkomst in aanmerking genomen.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van  alle  rechtsvorderingen  en  -verweren  jegens Annemarie Leuverink één jaar.
 5. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Annemarie Leuverink, zal  de opdrachtgever Annemarie  Leuverink vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, direct of indirect verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 12. | GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door partijen is medegedeeld, dan wel voortvloeit uit de aard van de van de informatie.
 2. Partijen zullen van elkaar ontvangen vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 3. De verplichtingen uit dit artikel vinden geen toepassing indien één der partijen krachtens de wet of een gerechtelijke uitspraak wordt verplicht tot het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden. In dat geval komt de andere partij nimmer het recht toe tot ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van eventueel hierdoor ontstane schade.
 4. Annemarie  Leuverink is gerechtigd de door de uitvoering van de diensten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over de organisatie van de opdrachtgever, dan wel persoon van de bij dienstverlening betrokkenen, ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Annemarie Leuverink behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op in het kader van de overeenkomst door haar verstrekte stukken, zoals adviezen, rapporten, programmaboekjes, evaluatieformulieren en andere documenten. De hier bedoelde stukken mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Annemarie Leuverink worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, voor zover uit de strekking van de verstrekte stukken niet anders voortvloeit.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3.  Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Annemarie Leuverink wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

 

Algemene voorwaarden downloaden